Przetwarzanie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO. Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

RODO zastąpi obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


 

Zgodnie z tym rozporządzeniem, informujemy że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Team Office S.C. Monika Majewska, Norbert Pieścik z siedzibą we Wrocławiu 51-007, przy ul. Opłotkowej 5, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8951885893 i numerem REGON: 020560918 ( dalej zwana Administratorem).

 2. Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres e-mail: firma@biuroweartykuly.pl lub telefonicznie 509 499 411.

 3. Państwa dane (zwane dalej Dane Osobowe) będą przetwarzane w następującym zakresie:

  a) Imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu prowadzonej działalności oraz dostaw, numeru NIP, REGON, numeru konta bankowego – w przypadku dokonywania rozliczeń przelewem;

  b) Danych kontaktowych, które zostały pozyskane od Państwa ( drogą telefoniczną, poprzez e-mail lub bezpośrednio) oraz ze źródeł powszechnie dostępnych: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego. Identyfikator internetowy – adres IP w przypadku zamówień realizowanych przez internet. Nasz sklep internetowy korzysta z plików „cookies” w celu umożliwienia prawidłowego skonstruowania zamówienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego sklepu. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.

  c) Rodzaju i ilości produktów, i całego asortymentu jaki Państwo zamawiacie u Administratora.

 4. Państwa Dane Osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  a) Realizacji współpracy pomiędzy Państwa firmą a Administratorem w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług na rzecz Państwa firmy. Usługi te mogą być zlecane osobiście, telefonicznie, poprzez e-mail lub za pośrednictwem sklepu internetowego.

  b) Rozliczenia księgowego, podatkowego i finansowego.

 5. Odbiorcą Państwa Danych Osobowych będą:

  - instytucje upoważnione na mocy prawa,

  - podmioty przetwarzające Dane Osobowe na zlecenie Administratora m. in. pracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, firmy kurierskie, firmy świadczące usługi informatyczne oraz obsługi systemów informatycznych, bank;

  - podmioty od których Administrator nabywa towary celem dalszej odsprzedaży.

 6. Państwa Dane Osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez cały okres współpracy z Administratorem, w tym do ostatecznego rozliczenia za bieżące dostawy a także do czasu upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń cywilnych, finansowych, księgowych i publicznoprawnych związanych z celami, o których mowa w ust.4.

 8. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia Danych Osobowych, także do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych.

 10. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy – zakupu towaru, wystawienia faktury. W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych nie będzie możliwości współpracy z Administratorem.

 11. Państwa dane nie będą profilowane ani Administrator nie będzie wobec Państwa podejmował zautomatyzowanych decyzji.


 


 


 

Składając zamówienie u Administratora ( Team Office S.C.), dobrowolnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Forma składania zamówienia jest dowolna: osobiście, telefonicznie, poprzez adres e-mail lub za pośrednictwem sklepu internetowego.