Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Teamoffice.pl

Wstęp

 1. Teamoffice.pl, zwany dalej Sklepem, to sklep internetowy, którego administratorem jest Team Office s.c. Monika Majewska, Norbert Pieścik z siedzibą we Wrocławiu, 51-007 przy ul. Opłotkowej 5 (Uwaga! jest to adres siedziby, służący do wystawiania faktur VAT, adres korespondencyjny oraz wysyłkowy znajduje się poniżej). NIP 895-188-58-93. Regon 020560918.

 2. Kontakt ze Sklepem odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@teamoffice.pl lub biuro@biuroweartykuly.pl oraz telefonu o numerze +48 509-499-411 czynnego w godzinach 8.00 - 16.00. Dostępny jest także w obrębie sklepu: formularz kontaktowy oraz adres KONTAKTOWY: Team Office s.c., ul. Robotnicza 72 F/8 , 53-608 Wrocław.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem swojej strony internetowej.

 4. Klientem jest każda osoba, która składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

 5. Niniejszy regulamin określa i reguluje zasady korzystania ze Sklepu, zawarcia umowy, zamówienia towaru, płatności, dostawy, procedurę reklamacyjną oraz przysługujące ustawowo prawo odstąpienia od umowy. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja regulaminu.

 6. Jeżeli Sklep zdecyduje się na zmianę regulaminu, zostanie to w sposób czytelny i jawny przedstawione w formie ogłoszenia na stronie głównej Sklepu. Do transakcji uprzednio zawartych zastosowanie znajduje niniejszy regulamin.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, właściwe jest prawo polskie, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Konto

 1. Klient może dokonać zakupów za pośrednictwem Sklepu po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym Sklepu lub też bez utworzenia konta - telefonicznie lub za pomocą e-mail.

 2. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych kontaktowych Klienta, w szczególności nazwy firmy,  imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu siedziby. Klient posiada wgląd do tych danych i może dokonać ich modyfikacji lub wnioskować o usunięcie w każdym czasie.

 3. Sklep zbiera i przetwarza dane osobowe Klienta podane w trakcie procesu rejestracji konta. Są one wykorzystywane wyłącznie w celach rachunkowych, prawidłowej realizacji zamówienia oraz zagwarantowania prawidłowości procedury reklamacyjnej. Jeżeli Klient wyraził taką wolę, dane osobowe mogą być też wykorzystywane do celów marketingowych, w szczególności otrzymywania newslettera.

 4. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej mogą być Klientami Sklepu, jednakże powinny działać za pośrednictwem swoich przedstawicieli uprawnionych do zawierania umów o charakterze cywilnoprawnym.

 5. Podane przez Klienta dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Team Office s.c. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą część niniejszego regulaminu, określoną i opisaną w ramach osobnej podstrony serwisu.

Płatność i realizacja zamówienia

 1. Towary oferowane przez Sklep są produktami fabrycznie nowymi, o ile w opisie produktu w sposób wyraźny nie zaznaczono inaczej. Towary są wolne od wad prawnych i fizycznych.

 2. Produkty przedstawione w katalogu Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sklepowi przez Klienta oferty kupna produktu na warunkach określonych w jego opisie.

 3. Ceny podane na stronach Sklepu są cenami netto oraz brutto - prosimy zwrócić na to uwagę. Sklep wystawia faktury VAT i dostarcza je w postaci elektronicznej lub papierowej w zależności od preferencji Klienta.

 4. Klient ponosi koszt transportu towaru na zasadach określonych na fakturze lub fakturze proforma. Odpowiedzialność za transport zamówienia spoczywa na przewoźniku.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji transportu w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.

 6. Klient zobowiązuje się do opłacenia zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili dokonania zakupu za pośrednictwem platformy internetowej.

 7. Realizacja zamówienia i przekazanie go przewoźnikowi następuje w ciągu 14 dni od chwili otrzymania płatności.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych opcji płatności w zależności od specyfiki sprzedawanego produktu.

 9. Jeżeli jakiś towar nie ma podanej ceny - zapytaj o nią Naszego pracownika. 

Rękojmia i prawo odstąpienia od umowy

 1. Sklep odpowiada za wady sprzedawanych towarów na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sklep nie realizuje uprawnień wynikających z gwarancji. Instytucją właściwą do realizacji gwarancji jest gwarant, którego dane są wyszczególnione na karcie gwarancyjnej lub jest to serwis naprawczy współpracujący z producentem sprzedanego produktu.

 3. Sklep realizuje ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. W celu dokonania reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem adresu e-mail sklep@teamoffice.pl lub numeru telefonu 509-499-411.

 4. Klientowi przysługuje prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia umowy w przypadku stwierdzenia wady prawnej lub fizycznej sprzedanego produktu, o ile Sklep niezwłocznie nie wymieni produktu na wolny od wad lub nie dokona naprawy rzeczy.

 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od chwili otrzymania produktu wraz z uzasadnieniem wskazującym podstawę realizowania uprawnień wynikających z rękojmi.

 6. Konsumentom będącym Klientami Sklepu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zamówienia bez podania przyczyny, z wyłączeniem produktów, od zakupu których z mocy prawa odstąpić nie można.

 7. W celu zrealizowania swojego prawa do odstąpienia od umowy należy wypełnić i odesłać poniższy egzemplarz na adres elektroniczny Sklepu lub na adres stacjonarny Sklepu wraz ze zwróconym produktem.

Odstąpienie_wzór ( pobierz plik pdf